Co nabízíme?

 

*      Zprostředkování mezi investorem a státními orgány, projektantem a stavitelem

*      Zádavatelská činnost

*      Příprava stavby a její organizace

*      Technická podpora investora

*      Technický dozor investora

*      Zprostředkovaní pří odstranění vad a nedodělků

 

Co to přesně znamená?

Zprostředkování mezi investorem a státními orgány, projektantem a stavitelem nahoru

Vše od zpracování investičního záměru, dovědět se podmínky či překážky státních orgánů a žádat jejich vyjádření, nadefinování podkladů a podmínek pro vyhledání projektanta, veřejnoprávní projednání stavby, přípravu zadávací dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, vyhodnocení nabídek, přípravu a projednání smlouvy o dílo, důslednou kontrolu nákladů a kvality prací ve všech fázích přípravy a realizace stavby, dodržení požadavků stavebního povolení a jiných závazných stanovisek, přípravy kolaudaci a následné předaní k užívání.

Zadavatelská činnost nahoru

Vyhotovení zadávacích podmínek, výběr zhotovitele na základě dosavadní spolupráce a jiných referencí, vyžádaní nabídek, její vyhodnocení, projednání a vypracování smluv, sledovaní a vyhodnocování fakturace stavebních prací, případně posouzení čí povolení víceprací.

Příprava stavby a její organizace nahoru

Když nedáváte celou stavbu do rukou generálního stavitele (proč ne) potřebujete ji buď organizovat sami či pověřit tím někoho jiného. Nevěřte tomu, že zhotovitelé už ví co dělají a mohou se sladit navzájem! To tak v žádném případě nebude!

Příprava a organizace obsahuje úpravu místa (plocha pro nástroje, skládaní materiálu či stavební odpad, vstup do objektu pro dodávky či větší kamióny, disponibilnost vody a proudu atd.), rozpracování, průběžná aktualizace a zajištění dodržení harmonogramu, koordinace profesí, kontrola pracovního postupu a dohodnutí případných opatření a možného dohnáním zpoždění.

Technická podpora investora nahoru

Zastupovaní investora už při vypracovaní projektové dokumentace a případném navrhování změny čí alternativy při výběru technologií, materiálů a doplňků za účelem dosažení požadované kvality za přijatelnou cenu (proti maximální kvalitě za nejvyšší cenu), poradenství při požadované nebo nutné změně v průběhu stavby.

Technický dozor investora nahoru

Technická kontrola kvality na stavbách a dodržovaní předepsaných technologických postupů, povolení a kontrola změn v projektové dokumentaci, identifikace a oznámení vad a nedodělků a následná kontrola jejich odstranění, organizace kontrolních dnů dle stavebního povolení, dohled předepsaných zkoušek a kontrola těchto výsledků, požadování dokladů zkoušek (certifikáty materiálů, protokoly zkoušek, revizní zprávy, prohlášení o shodě atd.), kontrola vedení stavebního či montážního deníku, zajištění přejímacího a kolaudačního řízení.

Zprostředkování při odstranění vad a nedodělků nahoru

I po ukončení a předání stavby můžete sdělit vady. Pomůžeme Vám se zhodnocením, oznámíme a necháme co nejrychleji vady odstranit.